หมวดหมู่: Standard Working Procedure

หลักสูตร Standardized Work งานที่เป็นมาตรฐาน

เครื่องมือหนึ่งในระบบการผลิตแบบ Lean ใช้ควบคุมการทำงานที่ทำซ้ำๆ กันและ เหมือนกันทุกรอบ โดยเน้นการเคลื่อนไหว ของคนเป็นสำคัญ

Continue Reading →

หลักสูตรฝึกอบรม หลักการของ LEAN เพื่อการปฏิบัติที่ได้ผล

ขับเคลื่อนการผลิตไปสู่ ลีน เพื่อคุณภาพ สูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และปลอดภัยที่สุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการส่ง
มอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด

Continue Reading →