หมวดหมู่: Fundamental Level

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรที่เนื้อหาอัดแน่นที่สุดเพื่อให้คุณเป็นตัวจริงด้านอสังหาริมทรัพย์ รู้ลึก รู้จริง ทำได้จริง “Real Knowledge for Real Estate Business”

Continue Reading →

หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน

Continue Reading →

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

จากโลกและสังคมในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมล้วนแปรเปลี่ยนไป …

Continue Reading →

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือลูกจ้างทั่วไปสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องจึงต้องมีการให้ความรู้ก่อน
การปฏิบัติงาน

Continue Reading →

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลทางด้านกฎหมายเพื่อสามารถ
นำไปใช้ เป็นช่องทางในการเข้าถึงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

Continue Reading →

หลักสูตร Standardized Work งานที่เป็นมาตรฐาน

เครื่องมือหนึ่งในระบบการผลิตแบบ Lean ใช้ควบคุมการทำงานที่ทำซ้ำๆ กันและ เหมือนกันทุกรอบ โดยเน้นการเคลื่อนไหว ของคนเป็นสำคัญ

Continue Reading →

หลักสูตรฝึกอบรม หลักการของ LEAN เพื่อการปฏิบัติที่ได้ผล

ขับเคลื่อนการผลิตไปสู่ ลีน เพื่อคุณภาพ สูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และปลอดภัยที่สุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการส่ง
มอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด

Continue Reading →