ผู้เขียน: SCAN INTER

Finance Basic Information

เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมาย ด้านการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเรียนรู้ …

Continue Reading →

มาตราฐานการบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้การจัดทำบัญชี การอ่านวิเคราะห์ งบการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล นำไปใช้ ในการวางแผนและช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง

Continue Reading →

การควบคุมรวบกิจการ

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาให้สำหรับ นักลงทุนมือใหม่ ได้เข้าใจการลงทุนทองคำ ในทุกแง่มุม ทั้งทางด้านการเข้าใจธรรมชาติ ของตลาดทองคำ

Continue Reading →

ความรู้พื้นฐานทางด้านก๊าซธรรมชาติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบ…

Continue Reading →

การออกแบบ การอนุญาติและการก่อสร้างสถานี

“ความรู้ด้านการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ

Continue Reading →

ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า…

จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการนำเสนอให้สามารถปิดการขายได้โดยเร็วที่สุด สามารถสร้างความสนใจตั้งแต่ช่วงแรกของการนำเสนอ

Continue Reading →

ข้อพิจารณาก่อนทำสัญญาธุรกิจ

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิทัลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Offline เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ

Continue Reading →

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรที่เนื้อหาอัดแน่นที่สุดเพื่อให้คุณเป็นตัวจริงด้านอสังหาริมทรัพย์ รู้ลึก รู้จริง ทำได้จริง “Real Knowledge for Real Estate Business”

Continue Reading →

หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน

Continue Reading →

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

จากโลกและสังคมในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมล้วนแปรเปลี่ยนไป …

Continue Reading →