หมวดหมู่: Safety & Environment

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือลูกจ้างทั่วไปสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องจึงต้องมีการให้ความรู้ก่อน
การปฏิบัติงาน

Continue Reading →

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลทางด้านกฎหมายเพื่อสามารถ
นำไปใช้ เป็นช่องทางในการเข้าถึงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

Continue Reading →