หมวดหมู่: เทคนิคการจดรายงานการประชุม

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

จากโลกและสังคมในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมล้วนแปรเปลี่ยนไป …

Continue Reading →